Hydrocom, spol. s r.o., sídlo: Kolískova 11, 602 00 Brno, provozovna: Havránkova 11, 619 00 Brno, IČO: 49967959, DIČ: CZ49967959

Společnost HYDROCOM garantuje, že  její vlastní výrobky a výrobky distribuované jsou bez materiálových a výrobních vad  po dobu 6 měsíců.

1. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řízenou dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody tím vzniklé.

2. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace je na vlastní odpovědnost kupujícího.

3. Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při vynaložení odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží, nejvýše však 2000 provozních hodin (není-li stanoveno jinak). Ukončení životnosti v podmínkách neodpovídajícím parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu.

4. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími vlivy. Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál.

5. Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení u společnosti HYDROCOM. Doprava reklamovaného zboží je vždy hrazena kupujícím.

6. Plnění záruky spočívá podle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:
a) dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží
b) opravě této vady, jestliže je opravitelná
c) slevě z kupní ceny
d) odstoupení od smlouvy

7. Veškeré nároky na náhradu škody kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou jsou omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za škodu, kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

8. Společnost HYDROCOM neuděluje žádné další garance.

Společnost HYDROCOM nabízí možnost získat prodlouženou záruku na hydraulické agregáty a systémy. Podmínkou je uzavření servisní smlouvy.